Финансов лизинг с отворен край.

Финансовия лизинг с отворен край дава избор на клиента дали да заплати остатъчната стойност на актива, или не – съответно дали да придобие собствеността върху лизинговия обект, или не. При този тип лизинг за всяко плащане на лизингополучателя към лизингодателя текущо се издава фактура за размера на извършеното плащане – главница, лихва и ДДС (начислено върху главницата). Върху лихвата не се начислява ДДС. Активът, обект на лизинг, юридически е собственост на лизингодателя и се регистрира на негово име, но счетоводно е собственост на лизингополучателя. След приемо-предаването му лизинговият обект се завежда в активите на лизингополучателя и се амортизира при него.

Предимства:

  • Остатъчна стойност, платима в края на лизинговия период

  • Възможност да заплатите остатъчната и да придобиете актива

  • ДДС платим безлихвено, на чати в лизинговите вноски