Финансов лизинг със затворен край

Подходящ е за юридически и физически лица. При финансовия лизинг със затворен край лизингополучателят придобива    собствеността    върху актива в края на лизинговия договор. Фактура за цялата стойност на актива се издава в момента на приемо-предаване. С встъпителната вноска се заплаща пълното ДДС, като месечно се издават фактури само за дължимите лихви. Върху лихвата не се начислява ДДС. Активът, обект на лизинг, юридически е собственост на лизингодателя, но счетоводно се завежда и амортизира в баланса на лизингополучателя.

Предимства:

  • Няма остатъчна стойност в края на лизинговия период.Подходящ е за юридически и физически лица.

  • След заплащане на всички вноски по лизинговия договор сте собственик на актива.

  • ДДС е платим еднократно и авансово при предаване на транспортното средство.