Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

Подходящ за юридически лица. При финансов лизинг със затворен край, след приемо-предаване на лизинговия актив на клиента, се издава фактура за цялата главница, съгласно погасителния план от лизинговия договор, и прилежащото към нея ДДС.При желание от страна на клиента да не заплаща ДДС веднага, сумата на ДДС се добавя към главницата и се разсрочва за целия срок на договора, като съответно се олихвява, заедно с главницата.Върху лихвата в месечните вноски по погасителен план не се начислява ДДС. При пълното изплащане на задълженията по договора за лизинг, активът става собственост на клиента, а дотогава юридически е собственост на лизингодателя и се регистира на негово име.

Предимства:

  • След предаване на лизинговия обект, на клиента се издава фактура за останалата част от покупната цена на актива.

  • ДДС се добавя към главницата и се разсрочва за целия срок на договора.

  • Може да се използва данъчен кредит със заплащане на ДДС, разсрочено в месечните вноски